جمعه, 2 فروردين 1398
عنوان : (آگهی مزایده 46 قطعه زمین مسكونی از قطعات تفكیكی انتهای خیابان مولوی)
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ 
ساعت : ۸:۵۸:۲۵

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

« نوبت اول - مرحله اول  »

 (آگهی مزایده 46 قطعه زمین مسکونی از قطعات تفکیکی انتهای خیابان مولوی)

به استناد صورتجلسه شماره 29 مورخه 1397/07/17 شوراي اسلامي شهر ايلخچي ، شهرداری ایلخچی در نظر دارد تعداد 46 قطعه ازقطعات تفکیکی خودباکاربری مسکونی واقع در انتهای خیابان مولوی را از طریق مزایده عمومی باشرایط ذیل به فروش برساند متقاضیان میتوانند بادرنظرگرفتن شرایط ذیل دراین مزایده شرکت نمایند . 

1 – مبلغ تضمین شرکت درمزایده مربوط به هرقطعه درجدول اطلاعات ملک مندرج دراسنادمزایده مشخص گردیده و متقاضی میبایستی سپرده شرکت درمزایده قطعه انتخابی خودرا بصورت ضمانت نامه بانکی / اسنادخزانه / بصورت نقدی (حساب سپرده شماره 3100001675001 نزد بانک ملی شعبه ایلخچی ) واریز ویا ارائه نماید .

2 – متقاضی میتواند اسناد شرکت درمزایده را از امورمالی شهرداری اخذ و یا ازسایت شهرداری به آدرس www.sh-eilkhchi.ir  تهیه وپس ازتکمیل ، پیشنهادات خودراتاآخروقت اداری روزشنبه مورخه 1397/08/26 به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسیداخذ نماید .

3 – پیشنهادات واصله راس ساعت 14/30 روزیکشنبه مورخه 1397/08/27 درمحل شهرداری بازگشایی و حضورپیشنهاددهندگان دراین جلسه بلامانع می باشد .

4 – شهرداری در رد ویاقبول هریک ازپیشنهادات مختارمیباشد .

5 – سایرشرایط دراسنادمزایده مندرج میباشد .  

 

نوبت اول - مرحله اول   1397/08/03

نوبت اول –  مرحله دوم   1397/08/13

 

           ایرج شقاقی

        شهردار ایلخچی

 

دریافت اسناد مزایده 

 

 

                                 

 

 

 

 


نمایش تعداد بازدیدها : 90

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0