چهارشنبه, 1 خرداد 1398
عنوان : آگهی مزایده 5 قطعه زمین از املاك شهرداری ایلخچی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 
ساعت : ۸:۲۹:۴۲

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

آگهی مزایده 5 قطعه زمین از املاک شهرداری ایلخچی

 

شهرداری ایلخچی در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 45مورخه 1397/11/09 شوراي اسلامي شهر ايلخچي تعداد 5قطعه زمین با کاربری بشرح ذیل (مسکونی ـ باغ) واقع در ایلخچی  را از طریق مزایده عمومی باشرایط ذیل به فروش برساند متقاضیان میتوانند بادرنظرگرفتن شرایط ذیل دراین مزایده شرکت نمایند.

  1. - مشخصات مزایده

1/1 - نام دستگاه برگزارکننده  مزایده : شهرداری ایلخچی

2/1  - آدرس دستگاه برگزارکننده  مزایده: استان آذربایجانشرقی – شهر ایلخچی – شهرداری ایلخچی

3/1 - موضوع مزایده : فروش تعداد 5 قطعه زمین واقع در ایلخچی با کاربری بشرح ذیل (مسکونی ـ باغ)

4/1 - محل دریافت اسناد مزایده :دبیرخانه شهرداری ایلخچی و یا سایت شهرداری به آدرس  www.sh-eilkhchi.ir

5/1 - محل تحویل پیشنهادها :دبیرخانه شهرداری ایلخچی

6/1 - زمان تحویل اسناد :تاساعت 13/30روزدوشنبه مورخه 1398/01/05

7/1 - زمان و محل بازگشایی پاکات : روز یکشنبه مورخه 1398/01/18- محل ساختمان شهرداری

 

2 –قیمت قطعات و مبلغ تضمین شرکت درمزایده

قیمت ومبلغ تضمین شرکت درمزایده مربوط به هرقطعه مطابق جدول اطلاعات ملک میباشدو متقاضی میبایستی سپرده شرکت درمزایده قطعه انتخابی خودرا بصورت ضمانت نامه بانکی یا  بصورت نقدی ارائه نماید .

تبصره – درصورت پرداخت بصورت نقدی مبلغ فوق به حساب سپرده شماره3100001675001   شهرداری ایلخچی  نزد بانک ملی واریزگردد .

_جهت دریافت اسناد مزایده کلیک کنید.

 


نمایش تعداد بازدیدها : 20

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0