چهارشنبه, 26 تير 1398
عنوان : آگهی مناقصه عمومی آسفالت ریزی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ 
ساعت : ۱۴:۲۲:۱۱

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

آگهی مناقصه عمومی آسفالت ریزی 

شرایط شرکت در مناقصه عمومی

شهرداری ایلخچی در نظر دارد به استناد بند 20 صورتجلسه شماره2650-1397/12/26 شورای اسلامی شهر ایلخچی، اجرای عملیات آسفالت  ریزی پروژه شهریاران و  معابر سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط که دارای صلاحیت و رتبه راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند واگذار نماید، لذا به انضمام مدارک ضمیمه شده و طبق نقشه و برآورد اولیه مناقصه به شرح زیر است:

1ـ این مناقصه بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 1397سازمان مدیریت و برنامه ریزی وبرآورداولیه پیوستی می باشد.

توضیح اینکه مبنای تعیین برنده ، قیمت پیشنهادی بوده و درصد پلوس و مینوس نسبت به برآورد اولیه در مرحله بعدی قابل بررسی خواهد بود.

2ـ برآورد مبلغ اولیه پروژه 2/463/804/400 ريال می باشد که کارفرما مختار است در صورت نیاز طبق شرایط عمومی پیمان 25% کل کار را کسر یا افزایش دهد.

3ـ در این راستا معادل رقم ریالی هزینه کارکرد صورت وضعیت آسفالت ریزی در مقابل پرداخت طلب قانونی، واگذاری قیر معادل رقم ریالی و به قیمت بورس در روز تحویل با تایید ناظر فنی شهرداری از طرف کارفرما تهاتر خواهد شد.

4ـمبلغ تضمین شرکت در مناقصه 130/000/000ريال (مبلغ یکصد و سی میلیون ريال) بوده ، متقاضی می بایست سپرده شرکت در مناقصه آسفالت ریزی پروژه شهریاران و معابر سطح شهر را بصورت ضمانت نامه بانکی ارائه و یا بصورت نقدی به حساب سیبا شماره 3100001675001 نزد بانک ملی شعبه ایلخچی بنام سپرده شهرداری واریز و فیش بانکی را به ضمیمه مدارک پاکت (الف) نماید و مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ مفتوح پیشنهادات بود و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

5ـ مدت انجام کار دو ماه از تاریخ تحویل زمین خواهد بود.

6ـ اسناد مهر و امضاء شده مناقصه را در پاکت (الف)و برگ پیشنهاد قیمت را در پاکت (ب)و هر دو پاکت سربسته و مهر شده را در یک پاکت قرار داده و حداکثر تا ساعت 13/30 روز دوشنبه  مورخه 1398/03/20 به دبیرخانه شهرداری واقع در ایلخچی ـ خیابان امام (ره) تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 شايان ذكر است که اسناد مناقصه از طریق وب سايت شهرداري  به آدرسWWW.SH.EILKHCHI.IR نيز قابل دریافت می باشد .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلخچی

جهت دریافتاسناد مناقصه کلیک کنید.pdf


نمایش تعداد بازدیدها : 31

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0