شنبه, 30 شهريور 1398
عنوان : مزایده بهره برداری ازجایگاه CNG شهرداری ایلخچی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ 
ساعت : ۱۲:۴۶:۱

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

آگهی مزایده جایگاهCNG

  مرحله دوم

مزایده بهره برداری ازجایگاه CNG شهرداری ایلخچی

 

شهرداری ایلخچی در نظر دارد به استناد  مجوز شماره 1398/02/25/110

(بند 2-8 صورتجلسه شماره 9-1398/02/25)شورای اسلامی شهر  بهره برداری از جایگاه CNG راازطریق مزایده بشرح ذیل اقدام نماید .

  1. - مشخصات مزایده

1/1 - نام دستگاه برگزارکننده  مزایده : شهرداری ایلخچی

2/1  - آدرس دستگاه برگزارکننده  مزایده: استان آذربایجانشرقی شهر ایلخچی شهرداری ایلخچی

3/1 - موضوع مزایده :بهره برداری ازجایگاه CNG شهرداری به مدت یکسال بصورت اجاره بها

4/1 - محل دریافت اسناد مزایده :امورمالی شهرداری سایت شهرداری به آدرس  WWW.SH-EILKHCHI.IR

5/1 - محل تحویل پیشنهادها :دبیرخانه شهرداری ایلخچی

6/1 - زمان تحویل اسناد :آخر وقت اداری ساعت 14/30 مورخ 1398/05/09  

7/1 - زمان و محل بازگشایی پاکات :  ساعت 14/30 مورخ 1398/05/09   درمحل ساختمان شهرداری

شرایط شرکت در مزایده:

1/6 - متقاضیان میبایستی اسناد ومدارک شرکت درمزایده شامل فرم شرکت در مزایده ،  ضمانت نامه بانکی / فیش واریزی نقدی شرکت درمزایده ،  مدارک فنی و تخصصی ، رزومه شخصی و کاری ، مجوز فعالیت مورد تأیید شرکت پخش فراورده های نفتی استان آذربایجانشرقی را در داخل پاکت ( الف ) و مبلغ پیشنهادی را درداخل پاکت ( ب )  قرار داده وپس ازبستن درب پاکات  هر دو پاکت الف و ب را در پاكت ( ج ) قرارداده ودرب پاکت را مهر نموده و حداكثر تاآخر وقت اداري ساعت  ساعت 14/30 مورخ 1398/05/09  به دبيرخانه شهرداري تسليم ورسيد دريافت نمايند.

2/6 - به پیشنهادات فاقد سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک ، فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر و نظایر آن واصل شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3/6 - چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات موضوع بند4 /6شرایط شرکت درمزایده را به هنگام عقد قرارداد ارائه ننماید سپرده شرکت درمزایده ويبه نفع شهرداری ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد درصورت امتناع نفر دوم  وسوم برنده جهت انعقاد قرارداد ، با آنان نیزبه همین ترتیب عمل شده و مزایده تجدید خواهد شد .

4/6 - برنده مزایده بهنگام عقدقراردادضمانتنامه بانکی به مبلغ 5/000/000/000ریال ( پنج میلیارد ریال ) بعنوان حسن انجام تعهدات به شهرداری ارائه خواهد نمود .

5/6 - کلیه هزینه های مزایده به عهده برنده مزایده میباشد.

6/6 - شهرداری میتواند قرارداد را 25% افزایش و یا کاهش دهد .

7/6 - شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

 

                                                        شقاقي                                                             

                                                       شهردار ایلخچی

 

اسناد مزایده .pdf

 

                                                      


نمایش تعداد بازدیدها : 56

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0