شنبه, 30 شهريور 1398
عنوان : آگهی مزایده عمومی فروش آهن قراضه- مرحله دوم
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ 
ساعت : ۱۴:۹:۳۸

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

آگهی مزایده عمومی فروش آهن قراضه

مرحله دوم

شهرداري ايلخچي درنظردارد براساس مجوز شماره 154-1398/03/13شوراي اسلامي شهر ايلخچي ، تقریباً مقدار 5تن آهن قراضه خود را بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی (کتبی) به فروش برساند.متقاضیان مي توانند با در نظر گرفتن شرایط ذیل در این مزایده شرکت نمایند.

شرایط شرکت درمزایده

1 واریز و ارائه رسید مبلغ تضمین شرکت در مزایده 60/000/000 ريال (شصت میلیون ريال)بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی  ( شماره حساب سپرده 3100001675001 بنام شهرداری ایلخچی  نزد بانک ملی  ) و فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی را در پاکت الف و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت ب و هر دوپاکت الف و ب را سربسته در پاکت دیگری گذاشته و سربسته و مهر شده که نام و نشانی کامل و شماره تماس خودرا درج نمایید.

2 متقاضی می تواند اسناد شرکت در مزایده را از دبیرخانه شهرداری اخذ و یا از سایت شهرداری به آدرس www.sh-eilkhchi.irتهیه و پس ازتکمیل ، پیشنهادات خود را تا ساعت 14/30 روزشنبه مورخه 1398/06/30 به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.

3 پیشنهادات واصله ، همانروز در محل شهرداری بازگشائی و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.

4- شهرداري درردياقبول هريك ا زپيشنهادهامختاراست.

5-به پیشنهادات مبهم ،مخدوش،مشروط و فاقد ضمانت نامه بانکی و فیش واریزی و از تاریخ گذشته ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-سپرده نفرات دوم و سوم تا صورتجلسه تحویل با نفر اول مسترد نخواهد شد.

7 چنانچه برنده نفر اول تا یک هفته حاضر به  تحویل صورتجلسه نباشد سپرده او به نفع شهرداری ضبط و صورتجلسه تحویل به نفر بعدی منعقد خواهد شد و چنانچه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به تحویل صورتجلسه نباشد سپرده آنان نیز به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8-هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

اسناد مزایده کلیک کنید.pdf

شقاقی-شهردار ایلخچی


نمایش تعداد بازدیدها : 12

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0