چهارشنبه, 1 خرداد 1398
عنوان : سنجش سطح عملكرد شهرداری ایلخچی با استفاده از مدل BSC
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ 
ساعت : ۲۱:۲۰:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مقاله برگزیده همایش ملی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار که در 29آبان ماه 1393 در دانشگاه تبریز برگزار گردید( چاپ شده در صفحه 161کتاب مجموعه مقالات همایش).

چکیده مقاله

طی تحقیق صورت گرفته سطح عملکرد شهرداری ایلخچی بر اساس مدل BSC مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته شده است. باید توجه داشت سازمانهای کارآ به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی کنند بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت و استراتژیهای سازمان استفاده می کنند. مدل كارت امتيازي متوازن است كه با ديدي وسيع و كلان بر عملكرد سازمان مي نگرد و براساس چهار ديدگاه مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي و رشد و يادگيري به ارزيابي عملكرد سازمان می پردازد. هدف اين پژوهش سنجش سطح عملكرد شهرداری شهر ایلخچی بوده است تا بتوان نقاط ضعف آن را رفع و نقاط قوت آن را تقویت نمود. روش پژوهش صورت گرفته از نوع توصیفی، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS V21 جهت تجزیه و تحلیل های آماری (محاسبه میانگین و واریانس داده ها، سنجش پایایی پرسشنامه ها، نرمال بودن داده ها و آزمون t ) استفاده گردیده است. در نهایت نتایج نشان می دهد که از نظر ابعاد و معیار های مالی، مشتری و فرآیندهای داخلی در سطح بالای متوسط و در بعد رشد و یادگیری کمتر از متوسط می باشد و در کل نمره عملکرد شهرداری در طیف لیکرت با بازه 1 تا 5، نمره 3.31 می باشد. بطور کلی از چهار مولفه موجود سه مولفه اول در سطح متوسط و خوب قرار داشته و چهارمین بعد که رشد و یادگیری است نمره کمتر از 3 (زیر متوسط) را دارد.

در نهایت امید است که سازمانها و نهادهای دولتی از ابزارهای علمی و نوین در مدیریت خود استفاده نموده و تنها آنها را محدود به نوشته های تحقیقاتی ننمایند.

نویسنده مقاله: احمد رجبی خاصوانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- کارمند شهرداری ایلخچی


نمایش تعداد بازدیدها : 767

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سایت پورتال شهرداری ایلخچی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0