شهرداری ایلخچی در نظر دارد به استناد بند ۲-۸ صورتجلسه شماره ۵۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر  وصول عوارض بازارهفتگی شهرداری ایلخچی را ازطریق مزایده بشرح ذیل به اجاره واگذارنماید .

  • – مشخصات مزایده

۱/۱ – نام دستگاه برگزارکننده  مزایده : شهرداری ایلخچی

۲/۱  – آدرس دستگاه برگزارکننده  مزایده: استان آذربایجانشرقی شهر ایلخچی شهرداری ایلخچی

۳/۱ – موضوع مزایده : اجاره محل بازارهفتگی و وصول عوارض آن

۴/۱ – محل دریافت اسناد مزایده :امورمالی شهرداری سایت شهرداری به آدرس  www.sh-eilkhchi.ir

۵/۱ – محل تحویل پیشنهادها :دبیرخانه شهرداری ایلخچی

۶/۱ – زمان تحویل اسناد :تا [خر وقت اداری روز چهارشنبه ساعت۱۳/۳۰مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

۷/۱ – زمان و محل بازگشایی پاکات : همان روزساعت ۱۳/۳۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ درمحل ساختمان شهرداری

۲ قیمت پایه مزایده

قیمت پایه مزایده یکسال مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۵۳ ریال ( پانصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار ریال ) می باشد.

۳ مبلغ تضمین شرکت درمزایده

متقاضیان می بایستی مبلغ (سی میلیون ریال) به عنوان سپرده شرکت در مزایده رابصورت ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی ارائه نمایند .

تبصره درصورت ارائه فیش نقدی مبلغ فوق به حساب سپرده شماره۳۱۰۰۰۰۱۶۷۵۰۰۱   شهرداری ایلخچی  نزد بانک ملی واریزگردد .

۴ مبلغ عوارض

مبلغ اخذ عوارض ازاشخاصی که درداخل بازار بساط پهن مینمایند برای هرمترمربع ۱۵۰۰۰ ریال ( پانزده هزارریال ) می باشد و برنده مزایده مکلف به چاپ رسید  قبوض عوارض باهزینه خود خواهدبود .

۵ تضمین حسن انجام کار

برنده مزایده به هنگام امضاء قرارداد  ۱۰% ازکل مبلغ قراردادرا ( پنجاه و شش میلیون ریال ) بعنوان حسن انجام کار بصورت ضمانت نامه بانکی / واریز به حساب بانکی به شهرداری ارائه خواهدنمود و ضمانت نامه مذکور پس از اتمام قرارداد مسترد خواهدشد .

اسناد مزایده

روابط عمومی شهرداری ایلخچی

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تمدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.