اطلاعات مدیران و کارشناسان شهرداری ایلخچی

 

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره  داخلی

مدرک تحصیلی

حوزه شهردار

 

مسئول دفتر شهردار

عسکر شکر زاده

۹

متوسطه

 

مسئول واحد سرمایه گذاری و مشارکت

احمد رجبی خاصوانی

 

کارشناسی ارشد

 

 مسئول حراست

علی مددی

 

کارشناسی

 

مسئول امور
فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی

جمال سرافراز

۲۰۹

کارشناسی ارشد

 

کارشناس آمار و اطلاعات
و امور رایانه

احمد رجبی خاصوانی

۲۱۰

کارشناسی ارشد

 

مسئول امور حقوقی
واملاک

محمد خیری

۲۱۲

کارشناسی

 

کارشناس امور
حقوقی واملاک

حمید
دیزجی

۲۱۲

کاردانی

حوزه مالی واداری

 

رئیس اداره امور
مالی و اداری

علی نجفی
ولندران

۲۱۱

کارشناسی

 

مسئول امور مالی

رهبری

۲۰۷

کارشناسی

مسئول درآمد و
نوسازی

آرش داداش زاده

۲۱۵

کارشناسی

 

کارشناسی امور
مالی

مریم اسمعیل
زاده

۲۰۷

کارشناسی

 

کارشناسی امور
مالی

ناصر شمسی

۲۰۷

کارشناسی

 

کارشناسی امور
مالی

رحیم شیخ
عظیمی

۲۰۸

کارشناسی

کار پرداز

نادر عابدی

۲۰۸

دیپلم

امین اموال و
حسابدار

عارف خلوصی

۲۰۸

کارشناسی

کارشناس درآمد و
نوسازی

 

سلمان اسکندری

۲۱۵

کاردانی

 

متصدی
بایگانی

اصغر فتاحی

۲۱۴

دیپلم

متصدی
بایگانی

پرویز خیری

۲۱۴

دیپلم

 

متصدی امور
دفتری و مسئول دبیر خانه شورای اسلامی

 علیرضا
میرزا زاده

 

کارشناسی

حوزه امور عمرانی و شهرسازی

 

رئیس اداره امور
عمرانی و شهرسازی

ناصر سبیلی

کارشناسی
ارشد

 

کارشناس امور عمرانی

مرتضی
داستانی

۲۰۸

کارشناسی
ارشد

 

کارشناس شهرسازی

مجتبی شقاقی

۲۱۵

کارشناسی
ارشد

 

کارشناس عمران و مامور
بازدید

رضا تربتی

۲۱۵

کارشناسی

 

شهرسازی و مسئول
بازدید

محمد ایمانی

۲۱۵

کاردانی

حوزه  خدمات شهری

 

مسئول امور خدمات
شهری

ناصر سبیلی

۲۱۱

کارشناسی ارشد

 

کارشناس طرح و توسعه
فضای سبز شهری

جواد نیرومند

۳۳۴۱۲۶۰۶

کارشناسی

 

 

 حمل و نقل و ترافیک

 

پرویز خیری

دیپلم

 

آتش نشان و راننده

قهرمان
نجاتی

۳۳۴۱۲۲۷۰

دیپلم

 

 

 

آتش نشان

مصطفی
ولیزاده

۳۳۴۱۲۲۷۰

دیپلم

 

آتش نشان

رضا
شریفی

۳۳۴۱۲۲۷۰

دیپلم

 

آتش نشانمتصدی ارتباطات

اشکان بختی
سروش

۳۳۴۱۲۲۷۰

کاردانی

 

آتش نشان

طاهر
آشنایی

۳۳۴۱۲۲۷۰

کارشناسی

 

آتش نشان

یقوب
کاظم زاده

۳۳۴۱۲۲۷۰

کاردانی

 

آتش نشان

پویا
سالمی

۳۳۴۱۲۲۷۰

دیپلم

آتش نشان

قاسم
افلاکی

۳۳۴۱۲۲۷۰

دیپلم

 

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.